اعضای هیئت مدیره

ابراهیم جلیلی عضو هیأت مدیره
مهدی محسنی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
رسول جلیلی رئیس هیأت مدیره